Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij

dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf voor de

tuchtrechter bij het toetsen van het handelen van de Mediator

1

1 – Beroepsethiek en integriteit

De Mediator gedraagt zich zoals van een behoorlijk Mediator mag worden verwacht.

Toelichting

Deze gedragsregel is de basis voor het optreden van de mediator en de kapstok voor alle

overige gedragsregels, die daarvan een uitwerking zijn. Integriteit is een kernwaarde voor de

mediator. Van de mediator mag worden verwacht dat hij zijn professionele code en de

algemene sociale en ethische normen en waarden naleeft en handhaaft, ook bij druk van

buitenaf om hiervan af te wijken. De mediator treedt tenminste op als een redelijk bekwaam

en redelijk handelend mediator.

2 – Transparantie

De Mediator verschaft Partijen duidelijkheid over het mediationproces.

Toelichting

Transparant handelen houdt in dat de mediator partijen duidelijkheid verschaft over het

mediationproces, inclusief zijn eigen rol daarin. De mediator maakt kwesties met of tussen

partijen bespreekbaar en is duidelijk over zijn aanpak en wat partijen van hem mogen

verwachten. Openheid en duidelijkheid zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en

een goede werkrelatie met partijen. De mediator voorkomt hiermee ook moeilijkheden in een

later stadium.

3 – Partijautonomie

3.1 De Mediator zorgt dat de autonomie van Partijen is gewaarborgd.

3.2 De Mediator doet geen uitspraak over de Kwestie.

Toelichting

De mediator bewaakt de autonomie van partijen en toetst hun commitment en vrijwillige

deelname aan de mediation. De partijen maken zelf hun keuzes en dragen daarvoor ook de

verantwoordelijkheid. De mediator staat tussen de partijen en ondersteunt hen in het maken

van hun keuzes en het zoeken naar een oplossing. De mediator kan partijen daarbij waar

nodig informatie verstrekken, zodat zij zich een weloverwogen beeld kunnen vormen en hun

positie kunnen bepalen.

De met een hoofdletter aangeduide begrippen in deze Gedragsregels verwijzen naar de definities van het MfN-

Mediation Reglement 2008, artikel 1.


De mediator doet geen uitspraak over de kwestie of een onderdeel daarvan. Hij neemt dus

geen beslissing over de inhoud van het conflict tussen partijen. De mediator is ook

terughoudend in het geven van zijn mening of het geven van advies over wat een partij wel of

niet zou moeten doen. Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en onpartijdig en

verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de mediator. De mediator

wijst partijen zo nodig op de mogelijkheid om externe adviseurs of deskundigen te

raadplegen tijdens de mediation.

In het geval de mediator op uitdrukkelijk verzoek van alle partijen toch een al dan niet

bindende uitspraak wil doen, zal hij duidelijk afstand moeten doen van zijn rol als mediator.

Het moet voor partijen duidelijk zijn in welke hoedanigheid hij optreedt. Zo mogelijk legt de

mediator deze rolwisseling schriftelijk vast.

4 – Onafhankelijkheid

4.1 De Mediator stelt zich onafhankelijk op. Hij heeft geen belang dat zijn

onafhankelijkheid zou kunnen aantasten.

4.2 Indien de Mediator de Kwestie niet op een onafhankelijke wijze kan begeleiden,

aanvaardt hij de opdracht niet of trekt hij zich terug.

Toelichting

De mediator die een belang bij de mediation heeft dat zijn onafhankelijkheid in de weg staat

of zou kunnen staan, neemt zijn benoeming niet aan. Dit belang zou kunnen liggen in een

persoonlijke of zakelijke relatie die de mediator of één van zijn kantoorgenoten heeft of heeft

gehad met partijen of met één van hen, of in de uitkomst van de mediation. Hij dient zich

ook bewust te zijn van de mogelijke schijn van afhankelijkheid en daar naar te handelen. De

mediator verschaft partijen duidelijkheid over zijn positie indien zijn onafhankelijkheid ter

discussie staat of zou kunnen staan. Vervolgens vraagt hij partijen of zij op deze basis met

hem verder willen. De mediator waakt ervoor dat hij zijn onafhankelijkheid zowel tijdens als

na de mediation bewaart. Zo nodig trekt hij zich terug.

5 – Onpartijdigheid

5.1 De Mediator is er voor alle Partijen. Hij is onpartijdig en handelt zonder

vooringenomenheid.

5.2 Indien de Mediator de Kwestie niet op een onpartijdige wijze kan begeleiden,

aanvaardt hij de opdracht niet of trekt hij zich terug.

Toelichting

Kenmerkend voor de mediator is zijn neutrale, onpartijdige rol. De mediator is er voor alle

partijen. Hij heeft een vertrouwenspositie ten opzichte van elk van hen. De mediator geeft in

woord en daad geen blijk van een voorkeur voor of van afkeuring van (één van) partijen en

handelt zonder vooringenomenheid jegens hen. Het vertrouwen bij partijen dat de mediator

onpartijdig is, is essentieel voor de kwaliteit van het mediationproces.

De mediator treedt alleen in die kwesties op waarin hij zijn onpartijdigheid kan bewaren. Hij

waakt er steeds voor dat zijn onpartijdigheid niet wordt aangetast door vooringenomenheid,

gebaseerd op bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken, positie, religie of achtergrond of door

een oordeel over door partijen ingebrachte standpunten of belangen.

Van de mediator mag worden verwacht dat hij zichzelf kritisch volgt en zijn neutrale,

onpartijdige positie doorlopend bewaakt. Als het voor de mediator onmogelijk is de

mediation op een onpartijdige wijze te begeleiden, dan trekt hij zich daaruit terug.

6 – Vertrouwelijkheid

6.1 De Mediator waarborgt de vertrouwelijkheid van de Mediation.

6.2 De Mediator heeft een geheimhoudingsplicht.

6.3 De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de Mediation.

Toelichting

Uitgangspunt is dat alles wat tijdens een mediation mondeling en schriftelijk wordt

uitgewisseld, vertrouwelijk is. Deze informatie mag niet buiten de mediation tijdens of na

afloop van de mediation worden gebruikt, tenzij partijen daarover expliciet afwijkende

afspraken maken met elkaar en met de mediator bijvoorbeeld indien terugkoppeling nodig is

voor de voortgang van de mediation. Informatie die al openbaar of bekend was voor de

mediation valt buiten de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt voor alle

betrokkenen bij het mediationproces en voor de mediator in het bijzonder als

eerstverantwoordelijke voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid.

De mediator heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hij in zijn

hoedanigheid als mediator verneemt in zijn gesprekken met partijen en hun adviseurs, zowel

plenair als afzonderlijk. Zijn geheimhoudingsplicht geldt ook voor verkennende gesprekken

met partijen vóórdat met hen een mediationovereenkomst is gesloten. Een terugkoppeling

van informatie door de mediator naar verwijzers of opdrachtgevers die verder gaat dan een

kennisgeving van beëindiging van de mediation, gebeurt uitsluitend in overleg en met

instemming van alle partijen.

De geheimhoudingsplicht van de mediator vervalt voor zover de mediator dit nodig heeft om

zich te verweren in procedures, inclusief klacht- of tuchtprocedures.

Op de geheimhoudingsplicht van de mediator worden enkele uitzonderingen gemaakt die te

vinden zijn in het MfN-Mediation Reglement 2008.

7 – Competentie

De Mediator neemt een Mediation alleen aan wanneer hij over de nodige kwaliteiten beschikt

om de Mediation goed te laten verlopen.

Toelichting

Van een mediator mag verwacht worden dat hij beschikt over de kennis, vaardigheden,

beroepshouding en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om een goed verloop van de

mediation te waarborgen. Is dat niet of in onvoldoende mate het geval, dan neemt hij de

mediation niet aan. Mocht de mediator de zaak al hebben aangenomen, dan trekt hij zich

terug.

Tot de van de mediator te verwachten kennis hoort kennis van communicatie en

conflictoplossing, onderhandelingsconcepten en interventietechnieken. De te verwachten

kennis kan ook inhoudelijke deskundigheid zijn op het terrein waarop het conflict zich

afspeelt indien partijen de mediator juist met het oog daarop hebben benoemd. De

vaardigheden die van de mediator verwacht mogen worden zijn bijvoorbeeld

interventietechnieken gericht op het verbeteren van de communicatie tussen partijen, het

verhelderen van het probleem en de betrokken emoties en belangen en de begeleiding van de

onderhandelingen tussen partijen. De mediator beschikt ook over meer technische

vaardigheden, zoals het bespreken en afsluiten van een mediationovereenkomst en het

(laten) vastleggen van afspraken in een vaststellingsovereenkomst.

Essentie van de beroepshouding is dat de mediator integer en betrouwbaar is, zijn vak naar

beste kunnen uitoefent en de bereidheid heeft om zich doorlopend bij te scholen en verder te

ontwikkelen als mediator. Persoonlijke kwaliteiten zijn essentieel voor de mediator. Van de

mediator mag verwacht worden dat hij evenwichtig, flexibel, empathisch en doortastend is

en dat hij goed kan opereren in een context waarin druk en tegenstrijdige belangen een

onmiskenbare rol spelen.

8 – Werkwijze

8.1 De Mediator is verantwoordelijk voor het mediationproces en bewaakt het verloop

daarvan.

8.2 De Mediator sluit voorafgaand aan de Mediation met alle Partijen een schriftelijke

Mediationovereenkomst die tenminste de vertrouwelijkheid en vrijwilligheid omvat.

8.3 De Mediator betrekt geen derden bij de Mediation, behoudens met toestemming van

Partijen.

Toelichting

De essentie van de taak van de mediator is het bewaken van het mediationproces. De

mediator behandelt de mediation met de nodige voortvarendheid en maakt daarvoor

voldoende tijd beschikbaar. Hij geeft uitleg over het mediationproces, de inhoud van de

mediationovereenkomst en het Reglement. De mediator verifieert of partijen begrijpen welke

voorwaarden en consequenties er aan ondertekening van de mediationovereenkomst zijn

verbonden. De mediator zorgt voor een evenwichtige behandeling van de kwestie en

bevordert zoveel mogelijk dat iedere partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt, in

voldoende mate toegang heeft tot de benodigde informatie en de ruimte heeft om zo nodig

financiële, juridische, psychologische of andere adviseurs te raadplegen.

De mediator is verantwoordelijk voor de contractuele vastlegging in de

mediationovereenkomst van de geheimhoudingsplicht van partijen en hemzelf. Partijen

hebben geen wettelijke geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht van partijen dient

er primair voor om te bevorderen dat zij vrijuit kunnen spreken tijdens de

mediationgesprekken en dat vertrouwen kan worden opgebouwd. Partijen bepalen samen de

omvang van de geheimhoudingsplicht. Zij beoordelen of het voor de voortgang van de

mediation nodig is dat met bepaalde personen buiten de mediationtafel overleg plaats heeft.

De mediator draagt er zorg voor dat de omvang van de geheimhoudingsplicht wordt

vastgelegd.

De mediator draagt er zorg voor dat derden die bij de mediation worden betrokken, een

geheimhoudingsverklaring tekenen. De toestemming van partijen is niet nodig voor

secretariële ondersteuning van de mediator bedoeld in artikel 6.1 van het Reglement.

9 – Tarief en kosten

9.1 De Mediator maakt met Partijen vooraf een afspraak over zijn tarief en de bijkomende

kosten en legt deze afspraak vast in de Mediationovereenkomst.

9.2 Het is de Mediator toegestaan een vast bedrag voor de Mediation af te spreken.

9.3 De Mediator zorgt voor een duidelijke, inzichtelijke declaratie.

Toelichting

Bij de start van de mediation maakt de mediator een duidelijke afspraak over zijn tarief (of

een vast bedrag voor de mediation) en eventuele bijkomende kosten. De mediator spreekt

met partijen af wie de kosten van de mediation draagt. De mediator specificeert zijn

declaratie op een heldere manier. Hij houdt een verrichtingenstaat bij en legt deze desge-

vraagd over, zodat het voor partijen inzichtelijk is voor welke werkzaamheden hij welke

kosten in rekening brengt.

10 – Tuchtrecht

De Mediator is onderworpen aan het tuchtrecht conform het Reglement Stichting

Tuchtrechtspraak Mediators.

Toelichting

Iedere mediator die tijdens de aanvang van een mediation in het MfN-Register staat

ingeschreven, is aan dit tuchtrecht onderworpen.